Marija Tetkic v3

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Tražila sam informacije na internetu i pitala u nekoliko pet šhop-ova, da li pirane mogu da se drže kao kućni ljubimci, odnosno da li je po zakonu to legalno. Međutim, odgovori koje sam dobila su bili poprilično različiti, temeljeni na ličnom mišljenju, i uglavnom nepotpuni.
Takođe, me zanima da li je potrebna neka specijalna dozvola i gde bih trebalo da tražim potrebnu dokumentaciju (odobrenje), za držanje pirana kao budući, potencijalni vlasnik, ako je to uopšte neophodno. Na kraju bih Vas zamolila, naravno ukoliko znate, da mi odgovorite: U slučaju, kada bih htela da ih reprodukujem i prodajem sta je potrebno da nabavim od dozvola? Ili kom nadležnom organu bih trebala to da prijavim? Srdačan pozdrav, Marija

O: U Zakonu o dobrobiti životinja, u člana 58 koji se odnosi na divlje i egzotične životinje kao kućne ljubimce navodi se da držanje i reprodukcija divljih i egzotičnih životinja kao kućnih ljubimaca može se obavljati samo na osnovu rešenja o odobrenju držanja i reprodukcije divljih i egzotičnih životinja kao kućnih ljubimaca, koje donosi ministar, na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti ministra nadležnog za poslove životne sredine.

Životinjama iz stava 1. ovog člana moraju se obezbediti:

1) prostor koji zadovoljava njihove potrebe u pogledu kretanja i fizičke aktivnosti;
2) prostor koji u zavisnosti od vrste omogućava penjanje, kopanje, odmor i sakrivanje, odnosno kupanje i ronjenje;
3) kontakt sa životinjama iste vrste, ako je to svojstveno vrsti;
4) odgovarajući klimatski uslovi, u skladu sa potrebama vrste;
5) drugi uslovi koji odgovaraju vrsti, rasi, polu, starosti, fizičkim i biološkim osobinama, osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinja.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove životne sredine, propisuje bliže uslove za držanje životinja iz stava 2. ovog člana.

Za svaku vrstu životinja postoje posebne odredbe i za sve informacije o dozvolama, nabavci i uvozu treba da se obratite Ministarstvu poljpoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Odeljenju za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja.

OZNAKE: